תקנון קבלת שירות

בין HostWeb.co.il (פאנט פתרונות אינטרנט, ע.מ 305866253)
(להלן: “פאנט פתרונות”) מצד אחד

ובין מקבל שירות מפאנט פתרונות
(להלן: “נוטל השירות“) מצד שנ

הואיל ופאנט פתרונות מספקת שירותים בדמות אחסון אתרים באתר, פתרונות WordPress, רישום דומיין וכיוצ”ב (להלן: “השירותים“)

והואיל ונוטל השירות שוכר את השירותים מפאנט פתרונות

והואיל וקבלת השירותים מן פאנט פתרונות מותנית בהסכמה לאמור להלן:

בקבלת השירותים נוטל השירות מסכים להתקשר בתקנון זה על כל תנאיו.

 

כללי

1) חלוקת תקנון זה לפרקים וכן מתן כותרות לפרקי ההסכם, נעשו מטעמי נוחיות בלבד ואין להשתמש בהם לצרכי פרשנות.

2) תקנון זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהא כל נפקות לכל מו”מ, הבטחה, הבנה ו/או מצג אשר ניתנו, באם ניתנו, ע”י צד למשנהו בין בכתב ובין בע”פ עובר לחתימת תקנון זה אלא בחתימת כל הצדדים.

 

השירות

3) פאנט פתרונות מספקת מגוון שירותים ופתרונות לאחסון אתרים ובהם אחסון אתרים, בשרתים פיזיים ווירטואלים, שירותי פרוטוקולים מאובטחים (SSL), רישום דומיין ומתן פתרונות ב-Wordpress.

 

משך מתן השירות

4) פאנט פתרונות תעניק לנוטל השירות את השירות באופן מתחדש מעת לעת וזאת לפי מחיר חודשי (להלן: “מנוי חודשי“).

5) היה ונוטל השירות רכש מפאנט פתרונות שירות קבוע למשך שנה ו/או שנתיים מראש (להלן: “מנוי שנתי“) יוענק השירות למשך המנוי השנתי. 30 יום בטרם סיום תקופת המנוי השנתי תמסור פאנט פתרונות לנוטל השירות הודעה בדבר סיום המנוי השנתי. ככל ונוטל השירות לא ירכוש מנוי נוסף (חודשי או שנתי) וזאת עד 14 יום לאחר סיום תקופת המנוי, רשאית פאנט פתרונות להביא לכדי סגירת המנוי עם סיומו וזאת ללא הודעה מוקדמת.

 

הצהרות נוטל השירות

6) נוטל השירות מצהיר כי הינו בן 18 שנים או יותר, כי השירותים המיועדים באתר האינטרנט יהיו אך ורק למשתמשים אשר גילם 18 שנים או יותר.

7) כל רישום, או שימוש בשירותים שלנו לכל אחד מתחת לגיל 18 ללא אישור, הינו הפרה של תקנון זה.

8) בשימוש השירותים בעבור צד שלישי נוטל השירות מסכים כי הינו מוסמך להתחייב בשמו של אותו צד שלישי על תקנון זה ולפעול בשמו בנוגע לכל פעילות אשר תעשה בשירותים אלו.

 

הגבלת שירותי איחסון

9) נוטל השירות לא יעשה שימוש באופן אשר יש בו כדי לפגוע בתפקוד שרתי פאנט פתרונות ו/או בפעילות אתרים אחרים המאוחסנים בשרתי פאנט פתרונות.

10) נוטל השירות לא יאחסן ו\או לא יעביר מידע או חומר אשר מהווה הפרה ו\או פגיעה בחוקים פדרליים של ארצות הברית ו\או חוקי מדינת ישראל.

11) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאחסן נוטל השירות ו\או לא יעביר חומר או מידע אשר מהווה הפרת זכויות יוצרים ו\או פגיעה בסודות מסחריים, ו\או חומר או מידע אשר יש בו משום הטעיה או מצג שווא.

12) נוטל השירות לא יאחסן ו\או יעביר חומר או מידע פורנוגרפי מכל סוג שהוא.

13) נוטל השירות לא יאחסן ו\או יעביר מידע ו/או קבצים המוגנים בזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני אחר, בכלל זה קבצי שמע, וידאו, מוזיקה, ספרות.

14) נוטל השירות לא ינצל לרעה את משאבי השרת.

15) נוטל השירות לא ישגר באמצעות השרת דבר פרסומת אסורה כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “SPAM“) וכן נוטל השירות לא יפעיל אתר אשר תכניו עוסקים ב SPAM.

16) נוטל השירות לא יריץ מערכות פורום מסוג DC או כל סוג פורום בשפת CGI.

17) נוטל השירות לא יאחסן ו/או יפיץ ו/או יקשר לאתרים אחרים ו/או יעשה שימוש בתוכנות לא חוקיות ובהן תוכנות פריצה, תוכנות זדוניות (נוזקה) ותוכנות פיראטיות באתר

תנאי סעיף זה הינם תנאים יסודיים.

 

תשלום

18) התשלום בגין השירות ייגבה מראש וזאת בהתאם לתנאים ותקופת הזמן אשר נרכשו על ידי נוטל השירות.

19) המחירים הנקובים באתר אינם כוללים מיסים, תשלום מיסים כאמור יחולו על נוטל השירות.

20) לחברה שמורה הזכות לעדכן את המחירים הנקובים באתר מעת לעת וזאת בהודעה מראש בת 30 יום.

21) ככל ונוטל השירות לא יסרב למחיר החדש, יראו את אי סירובו של נוטל השירות כהסכמה למחיר החדש.

22) חרף האמור בסעיף זה, מנוי שנתי לא יושפע מעדכון מחירים כאמור בסעיף זאת וזאת עד לסיומו.

האמור בסעיף זה הינו תנאי יסודי.

 

ביטולים

23) היה ונוטל שירות בעל מנוי שנתי מעוניין להפסיק את ההתקשרות עם פאנט פתרונות, אין הוא זכאי להחזר כספי כלשהו ועליו להמשיך לשלם את דמי השירות עד לסיום התקופה.

24) חרף האמור לעיל, היה ונוטל השירות, בעל מנוי שנתי, יבקש לבטל רכישת שירות אחסון אתרים, רישיונות SSL ו/או שירות שרתים וירטואליים (להלן: “שירותים ברי ביטול“) בתוך 60 יום מיום רכישתם, יהא זכאי להשבת התמורה ששולמה על ידו בגין השירותים בקיזוז שווי ההטבות שקיבל, ככל שקיבל (לדוגמת רישום דומיין).

25) היה ונוטל השירות בעל מנוי חודשי יבקש לבטל רכישת שירותים ברי ביטול, במהלך חודש נתון, לא יהיה זכאי להחזר יחסי בגין החודש שלא נוצל.

26) חרף האמור לעיל, ככל ונוטל השירות בעל מנוי חודשי, יבקש לבטל רכישת שירותים ברי ביטול במהלך 30 הימים מהיום בו רכש לראשונה את אותו השירות אותו מעוניין לבטל, יהא זכאי להשבת התמורה ששולמה על ידו בגין השירותים.

27) לא ניתן לקבל החזר כספי בגין ביטול שירותי WordPress ורכישת דומיין/ים.

 

אחריות פאנט פתרונות למתן שירותי האחסון

28) על פאנט פתרונות לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא בגין הפסקה ו/או הפרעה ו/או תקלה ו/או טעות בשימוש באתר ו/או הגישה לאתר ו/או בתכנים ו/או בקבצי האתר ו/או באספקת השירותים שמספקת פאנט פתרונות, בין אם המדובר בעניין שמקורו בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ברשת המחשוב ו/או בשרתים ו/או בכל עניין הקשור אליה ו/או למי מטעמה ולנוטל השירות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

29) פאנט פתרונות אינה מתחייבת לתיקון תקלה ו/או כל בעיה אחרת באתר אשר לא נבעו כתוצאה ממעשה או מחדל שלה

30) על פאנט פתרונות לא תחול כל אחריות לכל נזק אם וכאשר ייגרם לנוטל השירות.

31) על פאנט פתרונות לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של נוטל השירות, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של נוטל השירות. האמור לעיל לא יחול אם נזקים, קלקולים ותקלות ייגרמו מחמת רשלנות או זדון מצידה של פאנט פתרונות. במקרה זה נוטל השירות יהיה זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לו ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. בכל מקרה, חבותה של פאנט פתרונות על-פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה החודשית ששולם על ידי נוטל השירות לחברה בשישה החודשים שקדמו לאירוע הנזק. נוטל השירות מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.

32) על פאנט פתרונות לא תחול כל אחריות של סחירות או התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכובים ו/או כל סיבה שהיא, תקלות במתן שירות, משלוחים שגויים או הפסקות בשירותים הנגרמות על ידי פאנט פתרונות או עובדיה.

33) על ידי ההצטרפות לשירות, נוטל השירות מצהיר כי הסכים וקרא את כל סעיפי תקנון זה.

34) נוטל השירות מסכים לפצות את פאנט פתרונות, לשפות וכן להגן ולמנוע אשמה מפאנט פתרונות ובעלי מניותיה, מנהליה, והדירקטורים שלה מחלק ומכל תביעה, נזק, הפסד, התחייבויות, פעולה, דרישה והוצאה אשר כל צד ג’ ידרוש ו/או יתבע מנוטל השירות או נגד כל צד בעל פיצוי בעקבות השימוש שביצע נוטל השירות בשירותים, הפרה של תקנון זה מצד נוטל השירות ו/או כל פעולה או הסתרה מצדו. סעיף זה יעמוד אף לאחר ביטול ההסכם.

35) פאנט פתרונות אינה אחראית לכל עיכוב במעשה או במחדל, במישרין או בעקיפין, בביצוע כל התחייבויותיה על פי הסכם זה, אם העיכוב כאמור נגרם, על ידי כוחות שאינם בשליטתה, לרבות, אך לא רק, שריפה, הצפה , סכסוכי עבודה , תאונות , פעולות מלחמה או טרור, הפרעות של תחבורה או תקשורת, מחסור באספקה או כישלון של צד שלישי כלשהו לבצע כל התחייבות ביחס לייצור או המשלוח של כל ציוד או חומר הנדרש עליו לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או מעשה של אלוהים (Act of God).

36) פאנט פתרונות אינה אחראית לכל גיבוי הקבצים אשר מאוחסנים בשרתיה ו/או באתר, ונוטל השירות מצהיר כי הוא יודע כי הינו אחראי בלעדי לגיבוי הקבצים המאוחסנים בשרתי פאנט פתרונות.

37) הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך כי החברה מבצעת גיבויים שוטפים שהינם בבעלותה והמיועדים לצרכיה הפנימיים בלבד. לפיכך, הלקוח מתחייב כלפי החברה לשמור באופן שוטף וקבוע עותק מעודכן של כל התכנים ו/או הקבצים באתר ומאשר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה, וכי החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל אובדן של תכנים ו/או קבצים ו/או חדירה לקבצים ו/או שיבוש ומחיקה ו/או העברת מידע וזאת מכל סיבה שהיא

38) פאנט פתרונות מבצעת גיבויים שוטפים לשרתיה, בהתאם לצרכיה, ונוטל השירות מצהיר כי הוא מודע לכך כי הגיבויים כאמור הינם רכושה של פאנט פתרונות ומיועדים לצרכיה בלבד. לפיכך, נוטל השירות מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פאנט פתרונות בעניין זה, וכי פאנט פתרונות לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל אובדן של קבצים ו/או מידע ו/או תכנים ו/או חדירה לקבצים ו/או שיבוש ומחיקה ו/או העברת מידע וזאת מכל סיבה שהיא.

39) פאנט פתרונות רשאית, ככל שניתן, אך בכל מקרה אינה חייבת, לספק לנוטל השירות שחזור של הקבצים המאוחסנים באתריה וזאת בשל תקלה או מכל סיבה אחרת והכל לפי שיקולי פאנט פתרונות ובהתאם לאפשרות לבצע את השחזור.

 

הפרות

40) הפרה יסודית של תקנון זה מקנה לחברה זכות להפסקה מיידית של מתן השירותים על ידי פאנט פתרונות, לרבות אך לא רק, סגירת חשבון נוטל השירות באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, חסימת קוד, באופן חלקי או מלא, באתר המאוחסן אצל פאנט פתרונות וכל סעד אחר אשר דרוש לחברה כדי להקטין ולמנוע נזקים לחוות השרתים, לשירותים שניתנים על ידה לצדדים שלישיים, לאתרים אחרים המאוחסנים על שרתיה וכיוצ”ב.

41) הפרה יסודית לתקנון זה תמנע זכאות לכל החזר כספי, במידה וזה היה מגיע לנוטל השירות.

42) איחור בתשלום בעבור השירות מקנה לחברה זכות להפסקה מיידית של מתן השירותים.

43) מוסכם כי פאנט פתרונות לא תחוייב בכל פיצוי כספי בגין הפסקת מתן השירות, בגין כל נזק אשר ייגרם לנוטל השירות.

44) איחור בתשלום של מעל ל30 יום יגרור תשלום ריבית בשיעור 2% חודשי.

 

הדין החל

45) על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

46) אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי (CISG) אינה חלה על תקנון זה.

47) סמכות השיפוט בכל עניין הקשור לתקנון זה ו/או הנובע ממנו ו/או הנוגע לחברה תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

48) פאנט פתרונות שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ובכלל זה להוסיף, לתקן, לשנות ו/או למחוק חלקים ו/או תנאים מתקנון זה ו/או את השירותים, כולם או מקצתם, בכל עת וזאת בדרך של מתן הודעה.

49) כל שינוי של ההסכם יעודכן על ידי הודעה באתר האינטרנט של פאנט פתרונות למשך 30 ימים העוקבים לביצוע השינויים בצירוף תאריך עדכון האחרון של כל שינוי.

50) כל שינוי שיתבצע בתקנון זה ייכנס לתוקף מיידית, אלא אם כן יצוין אחרת.

51) נוטל השירות מסכים לכל שינוי של תקנון זה בהמשך שימוש בשירותים.

דילוג לתוכן